Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret) og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek gjekk i 2015 saman om å etablere ei lesegledarordning i Sogn og Fjordane. Ordninga gir høve til å bestille ein lesegledar på besøk til skular, bibliotek, barnehagar, eller andre som ønskjer å få presentert nye bøker. Oppdraget for ein lesegledar ligg i namnet: Målet er å vekkje leselyst og leseglede hos barn og unge.

Det var Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret) i Stavanger som fann på konseptet, som der heiter Lesegledere. Lesegledar-satsinga vart så spreidd til Sogn og Fjordane med ein nynorsk vri. Tre kursdagar og eit avsluttande seminar vart gjennomført, og hausten 2015 stod 10 nynorske lesegledarar klare for innsats i Sogn og Fjordane!

I 2016 kopla Hordaland og Rogaland seg på, og saman med Nynorsksenteret inngjekk vi eit samarbeid for å jobbe fram ei lik lesegledarordning hjå dei. Nynorsksenteret går inn med tilskot til ordninga i dei tre fylka, som gjer at fylkesbiblioteka har moglegheit til å dekkje honoraret for lesegledaroppdraga. 

Våren 2017 var om lag 40 ny-rekrutterte lesegledarar klare for kursing i Bergen, med tema som formidlingsteknikk, bokutval og kva som fengjer barn og unge. Rogaland og Hordaland vil tilby nynorske lesegledarar frå hausten 2017. 

Lærarar, førskulelærarar, bibliotekarar og andre som har glød og interesse for litteratur for barn og unge er inviterte til å bli med på lesegledar-satsinga i fylka. 

Vil du bli lesegledar?

​Ta kontakt med Siv Hatlem for å få vite meir om kva det inneber og om det kan passe for deg! 

 

Kursrekkja i 2017 

16. og 17. februar: Les høgt. Sjå program
6. og 7. april. Litterær kvalitet og og smak. Sjå program

Kursrekkja i 2015

Dei første lesegledarane gjekk på kurs gjennom Nynorsksenteret og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek. Kvart kurs bydde på møte med forfattar, utstillingar og presentasjonar av dei nye, gode bøkene for den aktuelle målgruppa, og faglege innlegg om føresetnader for utvikling av leselyst og leseglede hjå barnet i denne fasen av leseutviklinga.

12. februar: God start

Litteratur og lesing for dei minste. Sjå program

19. mars: Å lese sjølv

Fagprosa og forteljingar for barnetrinn og mellomtrinn. Sjå program

30. april: Ung leseglede

Ungdomslitteratur og dei første bøkene for vaksne. Sjå program

11. juni: Arbeidsseminar for lesegledarar

Demonstrasjon og drøfting av lesegledarrolla og ulike metodar i formidling av litteratur. Gjennomgang av honorar og godtgjersle for oppdrag som lesegledar m.m. Sjå program

Kontakt ved Nynorsksenteret

Janne Karin Støylen
Høgskulelektor
Telefon: 976 09 477
janne.karin@nynorsksenteret.no