Med utgangspunkt i ein oppdatert versjon av sjekklista som vart utarbeidd i 2004 av ABM-utvilkling og Delta-senteret i samband med prosjektet Det tilgjengelige bibliotek, har så langt ti av 18 bibliotek i Østfold gjennomført kartlegginga. Kartlegginga er eit ledd i arbeidet med å utvikle universell utforming som ein regional strategi.

Så langt syner kartlegginga at alle dei ti biblioteka har forbetringspotensiale, og at mykje handlar om å vere medviten hindringar og å finne gode løysingar som ikkje nødvendigvis kostar mykje. Rapporten frå arbeidet kjem i april.

– Skal bibliotekene bli en møteplass og sosial arena i lokalmiljøet, må lokalene bli mer tilgjengelige og attraktive, fortel prosjektleiar Anne Berit Brandvold på Østfold fylkesbibliotek sine heimesider.