Som eit supplement til kommunane sitt bibliotektilbod har Sogn og Fjordane fylkesbibliotek drive bokbuss og bokbåt. For dette betaler kommunane ein eigendel. Som følgje av Fylkestinget sitt budsjettvedtak i desember 2010 blei bokbussen lagt ned etter vårsemesteret 2011.

Mobilstatistikken er noko unøyaktig - på bokbåten har ein manuelt utlånssystem, og på bokbussen har det av og til vore problem med bruk av datasystemet (både menneskelege og tekniske). Dette kan som sagt gi litt unøyaktige tal, men vil i det store og heile kunne gi eit godt bilete av bruken.

Bokbussen

I 2011 hadde bokbussen 21 stoppestadar fordelt på 5 kommunar, som den besøkte 4 gongar i første halvår. Totalt utlån var 5 844 bøker, før drifta blei avslutta i mai 2011.

Utvikling av utlån på bokbussen:

Kommunar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bremanger

1151

814

1376

1095

1123

 523

Fjaler

1824

1721

2602

1117

2223

 1431

Førde

2178

2507

3526

4181

5739

 2626

Høyanger

626

921

761

728

673

 366

Naustdal

1876

1830

2278

2246

2165

 898

Samla utlån

7655

7793

10543

9367

11923

5 844

Bokbåten

Bokbåten hadde i 2011 som vanleg to turar, med hhv 41 og 39 stopp på kvar tur. Fem av stoppa hadde berre kulturprogram, ikkje utlån. I løpet av året var det kulturprogram på til saman 60 stopp, talet på publikum var 1759. Det var 2244 besøkande ombord. Til saman 775 personar vart registrert som lånarar.

Utviklinga av utlånet har vore slik:

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Barn

10 801

10 680

10 570

9 799

10 228

11 332

10 794

10 548

Vaksne

9 903

9 098

9 999

9 569

9 103

9 656

8 918

8 344

Totalt

20 704

20 578

20 569

19 368

19 331

20 988

19 712

18 892

 

2006

2007

2008 

2009

2010

2011

Barn

8 690

8 158

8 345

8 598

7 186

8 303

Vaksne

8 015

7 158

6 975

6 646

6 357

6 538

Totalt

16 705

15 316

15 320

15 244

 13 543

 14 841