Sogn og Fjordane fylkesbibliotek driv bokbuss og bokbåt, som eit supplement til kommunane sitt bibliotektilbod. For dette betaler kommunane ein eigendel. I 2010 nytta 5 kommunar seg av bokbusstilbodet, og 15 kommunar seg av bokbåttilbodet.

Mobilstatistikken er noko unøyaktig - på bokbåten har ein manuelt utlånssystem, og på bokbussen har det av og til vore problem med bruk av datasystemet (både menneskelege og tekniske). Dette kan som sagt gi litt unøyaktige tal, men vil i det store og heile kunne gi eit godt bilete av bruken.

Bokbussen

I 2010 hadde bokbussen 21 stoppestadar, som den besøkte 8 gongar kvar - 4 på våren og 4 på hausten. Totalt utlån var 11 749 bøker, av dette var nesten 90% til barn.

Utvikling av utlån på bokbussen:

Kommunar

2006

2007

2008

2009

2010

Bremanger

1151

814

1376

1095

1123

Fjaler

1824

1721

2602

1117

2223

Førde

2178

2507

3526

4181

5739

Høyanger

626

921

761

728

673

Naustdal

1876

1830

2278

2246

2165

Samla utlån

7655

7793

10543

9367

11923

Bokbåten

Bokbåten hadde i 2010 41 stopp som vart besøkt to gongar kvar. Fire av stoppa hadde berre kulturprogram, ikkje utlån. Totalt var det 1975 besøkande ombord, og 1492 av dei deltok på kulturprogrammet. Til saman 736 personar vart registrert som lånarar.

Utviklinga av utlånet har vore slik:

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Barn

10 801

10 680

10 570

9 799

10 228

11 332

10 794

10 548

Vaksne

9 903

9 098

9 999

9 569

9 103

9 656

8 918

8 344

Totalt

20 704

20 578

20 569

19 368

19 331

20 988

19 712

18 892

 

2006

2007

2008 

2009

2010

Barn

8 690

8 158

8 345

8 598

7 186

Vaksne

8 015

7 158

6 975

6 646

6 357

Totalt

16 705

15 316

15 320

15 244

 13 543