Saman for framtida

I Strategisk plan for bibliotekutvikling i Sogn og Fjordane 2011-2014 er eit av hovudmåla å utvikle samarbeid på tvers av kommunegrensene, for på den måten å skape grunnlag for betre tenester til innbyggjarane.

Utfordringa skissert i prosjektsøknaden Saman for framtida er at biblioteka i fylket er små, både i storleik og i ressurstilgang, noko som gjer dei sårbare og kan bremse vidare utvikling. Prosjektet tok utgangspunkt i ei tru på at samarbeid kan styrke kvar enkelt gjennom ressursdeling og felles løft.

Fylkesbiblioteket ville gjennom prosjektet Saman for framtida byggje nettverk og vere pådrivar for ulike typar forpliktande samarbeid om drift og utvikling mellom biblioteka i Sogn og Fjordane. Dette er nådd ved at to av regionane i fylket har ferdig utforma samarbeidsavtaler, og ved at drøftingane i dei to attståande regionane er godt i gang.

Det treårige prosjektet Saman for framtida vart formelt avslutta i 2014, men arbeidet er vidareført i 2015 for å fullføre prosessen i dei to attståande regionane. For prosjektet har Nasjonalbiblioteket tildelt fylkesbiblioteket kr. 800 000.

Les sluttrapport for Saman for framtida.
Vedlegg 1: Rapport frå samtaler med bibliotektilsette
Vedlegg 2: Avtale om biblioteksamarbeid mellom kommunane i indre Sunnfjord
Vedlegg 3: Avtale om biblioteksamarbeid mellom kommunane i Nordfjord