Plandokumenta synleggjer og grunngjev drifta ved fylkesbiblioteket, og byggjer på vedtekne mål og strategiar i fylkeskommunen sine overordna planar.

Vedteken politikk og sentrale dokument:

Sak 37/14 til Hovudutval for kultur, møte 17.06.2014

Sak 51/11 til Hovudutval for kultur, møte 27.09.2011

Nasjonale styringsdokument og lover:

Frå tidlegare: