Sogn og Fjordane fylkeskommune har teke initiativ til å få bygt dagsturhytter med nynorske turbibliotek i alle kommunane i fylket. Målet er å leggje til rette for auka friluftsaktivitet og dermed bidra til betre folkehelse. Hyttene vert plassert i høveleg dagstur-avstand, og alle dei 26 kommunane i fylket får hytter som vil stå ferdige i løpet av 2018. Hyttene har lik utforming og er finansiert mellom anna ved spelemidlar og støtte frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 

Lesing er også dokumentert som helsefremjande tiltak. I den samanheng har fylkesbiblioteket arbeidd med å etablere nynorske turbibliotek som del av turhyttene. Gjennom turbibliotek ynskjer vi å fremje lesing, gjere kjend, vise fram og få opp interessa for god barnelitteratur på nynorsk, og vi vil freiste å nå ut til eit breiare publikum og synleggjere biblioteka i kommunen. Fylkesbiblioteket gir 20 bøker på nynorsk til turbiblioteket i kvar kommune, og folkebiblioteka i kommunane syter for klargjering av bøkene og får ansvar for vedlikehald og å organisere tilsyn med samlinga.  

Fylkesbiblioteket har fått tildelt kr 800 000 frå Nasjonalbiblioteket for å kunne stimulere til bruk og skape aktivitet i dagsturhyttene i 2018 og 2019. Fylkesbiblioteket vil saman med folkebiblioteka i kvar kommune planleggje turnéar og program retta mot høvesvis barn, ungdom og flyktningar/innvandrarar. Kombinasjonen kultur og fysisk aktivitet/tur er flott og noko vi trur vil vere spennande og fristande for mange å delta på.