Innhaldet er tilrettelagt for elevar og lærarar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, og er knytt opp mot kompetansemål i læreplandatabasen Grep - levende læreplaner.

Eit av kompetansemåla omhandlar bruk av bibliotek og digitale informasjonskanalar på ein målretta måte.

Gå til NRK Skole.