Om lesegledarordninga

Ein lesegledar er ein bokelskar som gjerne vil gi andre eit godt og inspirerande møte med bøker. Målet er å vekkje leselyst og leseglede hos barn og unge.

Lesegledarane har eit godt overblikk over ny barne- og ungdomslitteratur, og spesielt den nynorske litteraturen.

Lesegledarane ønskjer å formidle til barn og unge, men gjerne også til vaksne som er mellom boka og barnet, som lærarar eller foreldre.

Ei økt med ein lesegledar kan ha mange former og ulike tilhøyrarar. Det kan dreie seg om ei rolig lesestund for ei gruppe, presentasjon av korte smakebitar for å vekke leselyst eller framsyning av eit utval aktuelle bøker for målgruppa. Alle lesegledarane er ulike og er sjølve ansvarlege for innhaldet i sitt opplegg. Kvar og ein legg opp lesegledarøkta etter nærare avtale med oppdragsgjevar. Ei lesegledarøkt varer i ca. 45 minutt. Avtal oppdraget i god tid slik at lesegledaren kan førebu seg.

Lesegledarane kan kome til barnehagen eller klasserommet, til biblioteket, foreldremøte eller personalmøte – eller til andre typar samlingar der ein ønskjer å få presentert barne- og ungdomsbøker for ei bestemd målgruppe.

Økonomi

Skuleåret 2016/2017 betaler Nynorsksenteret og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek honoraret, oppdragsgjevar dekkjer reise og eventuelt kostgodtgjersle. Dersom vi får mange førespurnader, kan fylkesbiblioteket prioritere eit utval for å fordele ordninga på ulike målgrupper og regionar. Tal oppdrag vil vere avhengig både av økonomiske rammer og lesegledarane sin kapasitet i høve arbeidsoppgåver elles. Ta kontakt med fylkesbiblioteket, v/Siv Hatlem for å avklare om de kan få oppdrget dekka.

Reiserekning vert sendt oppdragsgjevar i etterkant av oppdraget.

Korleis bestille?

Finn ein lesegledar som har ein meny som passar deg, og som dekkjer ditt geografiske område. Ta kontakt direkte med lesegledaren på telefon eller e-post, eller send inn ei bestilling via dette skjemaet.

Nedanfor er lesegledarane presenterte, du kan lese meir om kvar enkelt ved å trykke på namnet. Enkelte vil helst formidle til foreldre og vaksne som jobbar med barn, eller til ei bestemd aldersgruppe. Nokre reiser gjerne i heile fylket, medan andre føretrekkjer å vere i nærområdet sitt.

Alle lesegledarane