Registrering av lån:

  • Fylkesbiblioteket lagar eit lånekort på skulen der den ansvarlege læraren blir registrert. I personvernerklæringa kan du lese meir om kva opplysingar som blir registrerte i utlånssystemet og korleis dei blir handsama.

Lånetid:

  • Lån kan fornyast om det ikkje er venteliste. Vil ein annan lærar også låne bøkene? Ta kontakt med fylkesbiblioteket.
  • Alle bøkene skal vere leverte når skuleåret er slutt.

Sein levering, purring og erstatning:

  • Dersom bøker manglar ved retur av klassesett, sender vi ut påminning om levering (purring). Ved to purringar utan at bøker er returnert, sender vi erstatningskrav for tapt bok på kr 300.  
  • Skulen er ansvarleg for erstatning av tapte og øydelagde bøker, ikkje den enkelte lærar eller elev.
  • OBS: om bøkene kjem til rette etter at rekning er sendt, må bøkene likevel erstattast. Bøkene reknast då som skulens eigedom.
  • Er det skade på bøkene eller stemmer ikkje tal på bøker når du mottek klassesettet – ta kontakt med Anne Marit Ytterbø (tlf. 57 63 79 55) eller Astrid Sundset Moe (tlf. 57 63 79 53).