• Fylkesbiblioteket lagar eit lånekort på skulen der den ansvarlege læraren blir registrert. I personvernerklæringa kan du lese meir om kva opplysingar som blir registrerte i utlånssystemet og korleis dei blir handsama.
  • Lånetida er inntil to månader. I tillegg kan lånet fornyast om det ikkje er venteliste, kontakt fylkesbiblioteket. Ynskjer du å låne klassesettet vidare til ein annan lærar må også fylkesbiblioteket kontaktast først.
  • Om det er skade på bøkene når lånaren får dei, eller talet ikkje stemmer, må ein gi melding til fylkesbiblioteket ved Anne Marit Ytterbø (tlf. 57 63 79 55).
  • Skulen er ansvarleg for erstatning av tapte og øydelagde bøker, ikkje den enkelte lærar eller elev.
  • Ved for sein levering kjem det varselbrev («purring»). Varselbrev er automatisk genererte e-postar som blir sendt til ansvarleg lærar ved registrert e-postadresse.
  • Etter to varselbrev vert det sendt rekning. Ordinært erstatningsbeløp for tapt eller øydelagd bok/lydbok/dvd er 300kr. Rekning blir sendt til kommunen. Om bøkene kjem til rette etter at faktura er sendt, må bøkene erstattast og er då å rekne som skulens eigedom. 
  • Alle bøkene skal returnerast ved skuleårets slutt.