Velkomen til barnelitterær formidlingsfest! Seminaret er for førskulelærarar, lærarar på 1. og 2. trinn, bibliotektilsette og andre vaksne som arbeider med barn i denne aldersgruppa.

Klart vi les! er eit samarbeid mellom Ivar Aasen-tunet, Nynorsksenteret og fylkesbiblioteka i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Turnéen vart arrangert for første gong i 2012, då under namnet Nynorsk barneveke. I 2014 fekk den namnet som vi kjenner i dag, Klart vi les! Nynorsk barnebokturné, og i år er det sjette gong turnéen vert arrangert.

Klart vi les! Nynorsk barnebokturné skal gje tilsette i skule og barnehage auka kompetanse om nynorsk litteratur og litteraturformidling til born. Vi ynskjer å stimulere til medvit om språkbruk og lyfte fram den nynorske barnelitteraturen gjennom besøk til bibliotek, skular og barnehagar rundt om i fylka i følgje med forfattar og formidlarar.

For at barn skal bli gode lesarar, må ein lese mykje for og med dei. For at barn skal bli gode skrivarar, må dei kjenne språket i den målforma dei brukar. Det kjem ut langt færre nynorskbøker enn bokmålsbøker, og difor er det særleg viktig at dei som jobbar med barn får kjennskap til dei.

Klart vi les! vil bidra med kunnskap om kva som finst av nynorsk barnelitteratur, kvifor det er viktig å gje born tilgang til desse bøkene og korleis ein kan formidle litteratur på ein god måte. Turnéen vil slik vere eit bidrag til at born og unge i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane lettare får tilgang til litteratur på sitt eige språk, både heime, i barnehagar, i skular og i biblioteka.

Den barnelitterære formidlingsfesten er eit seminar som byr på eit godt og kvalitetssikra program, Ivar Aasen-tunet vil selje nynorske barnebøker til gode prisar og seminaravgifta inkluderer forfriskingar og lunsjbuffet.

Velkomen!

Program

Morgonhøgtlesing ved Anna R. Folkestad
Den nynorske barnelesaren, Nynorsksenteret
Tips til nynorskressursar på nett og brett, Ivar Aasen-tunet
Nynorsksenteret presenterer bøker
     Lunsj
Forfattar og redaktør av boka "Nynorsk med dei minste", Ingvil Brügger Budal
Forfattar Anna R. Folkestad om det å skrive for born
Formidlar Nina Elisabeth Bøe
Avslutning med utdeling av bokpremiar

Påmelding

Pris: 500 kr pr. deltakar inkludert lunsjbuffet og forfriskingar

Bindande påmelding i skjemaet på nettsidene til Aasentunet, eller til siri.gjerde@aasentunet.no eller admin@aasentunet.no