Fritt ord løyver tilskot til aktivitetar i bibliotek for å styrkje det språklege mangfaldet og biblioteka som formidlingsarena. Kvar enkelt bibliotek kan søkje og få innvilga fleire prosjekt, og kvar tildeling er på inntil kr 50 000.

Sjå utlysningsteksten.