Rapporten ser på den historiske utviklinga, analyserer tilbodet i dag og vurderer potensial for utvikling. Arbeidsgruppa konkluderer med at bokbåttenesta bør vidareførast og vidareutviklast som ein del av det desentraliserte kultur- og bibliotektilbodet.

Fylkesdirektøren for kultur vil i haust legge fram sak om bokbåten for politisk handsaming i Hovudutval for kultur/Fylkestinget.

Last ned evalueringsrapporten (pdf).