Kvart år skal det hentast inn statistikk for folkebibliotek, skulebibliotek, fylkesbibliotek og mobil bibliotekteneste. Dette er heimla i Lov om folkebibliotek og forskrift om bibliotekstatistikk.

Kvart enkelt bibliotek - skule-, folke- og fylkesbibliotek - skal rapportere inn statistikken på elektroniske skjema til Nasjonalbiblioteket. Tilgang til skjemaet får ein ved å regidtrere seg på bibliotekutvikling.no.

Innsamla og bearbeidd statistikk blir lagt ut på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. Fylkesbiblioteket bearbeider og legg ut tal og kommentarar for folkebibliotekstatistikken for fylket.

I menyen til venstre finn de tal og vurderingar av statistikken frå tidlegare år.