Fylkesbiblioteket har som mål å medverke til auka leselyst og -dugleik, særleg hos barn og unge.

For å nå denne målsettinga har vi fleire prosjekt og kurs som omhandlar littteraturformidling og lesestimulering. Vi samarbeider om forfattarturnear og er med på å koordinere både regionale og nasjonale leseprosjekt som t.d. "Uprisen" og samarbeidsprosjektet "Lesarhistoria - ny veg til lesaren".

Vi gir også råd til kommunar om bibliotektenester for barn og unge og informerer om tiltak som kan føre til meir leselyst. I tillegg til å vere eit ressurssenter for biblioteka i fylket, tilbyr vi også tenester for lærarar og skulebibliotekarar. Døme på slike tenester er Lesegledarordninga, utlån av klassesett og barnebokkonferansen Klart vi les! og IBBY. 

Ta gjerne kontakt med Bente Lund på epost eller tlf. 57 63 79 51 om våre tilbod til barn og unge. Vi hjelper deg gjerne!