Les rapporten: http://www.abm-utvikling.no/publisert/rapporter/sosiale-og-mobile-teknologier  

Sosiale teknologiar som til dømes Facebook, Twitter, blogg osb.; kan dei gje nye moglegheiter og nye reiskapar for mellom andre biblioteka, er dei nyttige og brukbare for dialog med brukarane og for spreiing av informasjon? Dette ser ut til å vere nokre av temaa i rapporten.